Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W ZWIĄZKU Z COVID 19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W PRZYWORACH  W CZASIE PANDEMII COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2020r.

opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

 • ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:
 1. Jedna grupa dzieci będzie przebywała w miarę możliwości  w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2
 3. Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę,  a w razie potrzeby częściej a przy sprzyjającej pogodzie cały czas
 7. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu odbywa się na terenie przedszkola przy zachowaniu zasady nie spotykania się grup-różne godziny
 8. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. Rodzice nie wchodzą do przestrzeni wspólnej placówki-szatnia, korytarz. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku, wyjątek adaptacja nowych dzieci 1 miesiąc.
 3. Pracownik wyznaczony odprowadza dziecko do szatni. Po przebraniu zaprowadza dziecko do sali zajęć, pod opiekę nauczyciela Rodzic odbiera dziecko przy wejściu do przedszkola.
 4. Do przedszkola może przyprowadzać i odbierać dziecko 1 rodzic, bez osób dodatkowych.
 5. Przebywając na terenie Przedszkola  należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności-osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk,1,5 m odległości.
 6. Czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka należy wykonać sprawnie, bez zbędnego zatrzymywania.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących,chorobę zakaźną.
 8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk lub zakładaniu  rękawiczek jednorazowych przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu, zakrywaniu ust i nosa.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety oraz w innych wymagających tego sytuacjach.
 3. Pracownik obsługi odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziałów.  Odpowiada także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach zgodnie z ,,Planem Higienicznym” placówki.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW
 1. Przy organizacji żywienia kuchnia w placówce obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zachowanie odległości stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60O C lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 2. Posiłki wydawane są z kuchni i dostarczane do sali przedszkolnej przez panie woźne.
 3. Miejsca do spożywania posiłków będą dezynfekowane.
 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.
 1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.